Vitalenta Stop Roken 06-44924765

privacy statement

Privacy statement

Vitalenta handelend onder stoprokencoach is ingeschreven bij de KvK onder nummer 37102334.

 

Indien u een aanvraag doet middels een van de formulieren op deze site komen de gevraagde gegevens direct bij de behandelaar Cees Warmer terecht. Met de webmaster is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Uitleg over Cookies kunt u vinden via de link in de pop up die u bij bezoek aan deze site akkoord geeft om optimaal geebruik te kunnen maken van alle functies. Zolang er geen behandelovereenkomst volgt op uw aanvraag zullen de basis gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard blijven. 

 

 

 

UW PRIVACY bij het overeenkomen van een behandelovereenkomst tussen U als client en Cees Warmer als behandelaar.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 

Uw dossier bevat de gegevens van het intake formulier en mogelijke handmatige aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die mogelijk voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt om u te kunnen bereiken voor, tijdens en na de behandeling voor intake, controle en nazorg. 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Indien u de gegevens wilt inzien of op enig moment wilt laten verwijderen dan stuurt u een mail naar info@vitalenta.nl

Ik neem dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na 4 weken, contact met u op.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• •

• Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum en de datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

de kosten van het consult

 

Tot zover de privacy verklaring opgesteld 24-05-2018.

drs CMM Warmer.